met Artocon

Aanbesteden programma & project

Het realiseren van (grote) programma’s en projecten vergt dermate veel capaciteit (personeel, materiaal, financiële middelen) dat bedrijven zichzelf genoodzaakt zien een groot deel van het werk uit te besteden aan marktpartijen. Gezien de maatschappelijke, politieke en commerciële druk die hiermee gepaard gaat, is het vaak ook van groot belang dat de aanbesteding snel op de markt komt.

Artocon trekt betrokken partijen en interne stakeholders bij elkaar en voert de regie op aanbestedingstrajecten zowel vanuit de inhoud als op het proces om de markt voor materialen en diensten te contracteren. 

Door het uitvoeren van een marktconsultatie (schriftelijk of persoonlijk) kan er een maximaal onderbouwd strategisch plan geschreven worden. Dit strategische plan is het startpunt van de aanbesteding. Een strategisch plan heeft als doel om duidelijk te maken wat de visie is op de aanpak van de aanbesteding, hoe het bedrijf zich gaat organiseren tijdens de realisatie, hoe dit aansluit op de aanpak van bestaande  bedrijfsprocessen en hoe de contractstukken opgesteld gaan worden.

Onze werkwijze

Doordat we starten met het opstellen van een strategisch plan geven we sturing en houvast aan de aanbesteding. Het vaststellen van (SMART) hoofdoelstellingen en subdoelstellingen hoort hier bij. Deze doelstellingen worden gebruikt om focus te hebben in de aanpak en zodat alle betrokkenen, zowel aan de Opdrachtgeverszijde als aan de Opdrachtnemerszijde, zich naar deze (hoofd)doelstellingen kunnen richten. Met een aanbestedingsplanning wordt er grip gehouden en het delen van de planning maakt dat marktpartijen zich hierop gaan organiseren. 

Met een zorgvuldig samengesteld aanbestedingsteam kunnen we aan de slag. Ieder lid weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn en middels een vergaderstructuur houden we elkaar op de hoogte. Voortgang bewaken is namelijk van groot belang. Het gaat om snelheid, focus op de projectdoelstelling(en) en de onderlinge samenwerking. 

Na een kick-off, wat ervoor zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan, worden er meerdere risicodossiers opgesteld om zo vroegtijdig risico’s te mitigeren. Eventueel kan er een preselectie leidraad op de markt gezet worden met bepaalde criteria zodat alleen geschikte partij(en) zich aanmelden.

Na de EU aankondiging wordt er een start gemaakt met de selectiefase, de Nota van Inlichtingen komt voorbij evenals de beoordeling van de gegadigden. Een intensieve en tijdrovende periode, die ook een juridische achtergrond kent. Na de beoordeling, een consensusmeeting en eventueel het herzien van contractstukken, volgt het opstellen van gunnings- en afwijzingsbrieven. 

Al met al een bijzonder proces waarbij kennis en ervaring een groot goed is. Gelukkig heeft Team Artocon deze ervaring op zak en helpen we u graag met uw aanbesteding.