Vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? We beantwoorden ze graag!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artocon Project Partners B.V. 2022 met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Artocon Project Partners B.V

1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanneming van werk: het tot stand brengen van het tussen Artocon Project Partners B.V. Group en Opdrachtgever overeengekomen werk van stoffelijke aard;

Artocon Project Partners B.V.: deze algemene voorwaarden;

Dienst(en): behoudens Aanneming van werk, alle (overige) tussen Artocon Project Partners B.V. Group en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden zoals: Ieveringen, diensten, adviezen en het ter beschikking stellen van software;

Hulppersonen: derden, niet zijnde Artocon Project Partners B.V., aan wie Artocon Project Partners B.V. Group (een deel van) de Prestatie heeft uitbesteed of opgedragen;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Artocon Project Partners B.V. als opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst(en): de Overeenkomsten) tussen Artocon Project Partners B.V en Opdrachtgever tot het leveren van een Prestatie door Artocon Project Partners B.V.;

Prestatie: Dienst(en) en/of Aanneming van werk;

Artocon Project Partners B.V. Nederland B.V., Artocon Project Partners B.V. Realisatie B.V.

2. Toepasselijke algemene voorwaarden

1. De Artocon Project Partners B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen – en de totstandkoming daarvan – tussen Opdrachtgever en Artocon Project Partners B.V., die gericht zijn op het leveren van een Prestatie door Artocon Project Partners B.V., tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Artocon Project Partners B.V. en haar Opdrachtgever schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Op door Artocon Project Partners B.V. te verrichten Dienst(en) is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (hierna: DNR 2011) van toepassing. Op Overeenkomsten met betrekking tot Aanneming van werk zijn de ’Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012’ (hierna UAV 2012) van toepassing, tenzij Opdrachtgever en Artocon Project Partners B.V. daarvan schriftelijk hebben afgeweken.

4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanbieding en de AV-Artocon Project Partners B.V., de DNR 2011 en/of de UAV 2012 prevaleert de aanbieding boven de opdrachtbevestiging.

5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanbieding van Artocon Project Partners B.V. en de AV-Artocon Project Partners B.V. de DNR 2011 en/of de UAV 2012. prevaleert de aanbieding boven de AV- Artocon Project Partners B.V. en de AV-Artocon Project Partners B.V. boven de DNR 2011 en/of de UAV 2012.

3. Aanbieding

Een door Artocon Project Partners B.V. uitgebrachte aanbieding kan gedurende één maand na dagtekening door de Opdrachtgever worden aanvaard, tenzij in de aanbieding een andere termijn tot aanvaarding is opgenomen. Een aanbieding wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de aanbieding geldende wet- en regelgeving.

4. Tarieven en betaling

1. Artocon Project Partners B.V. is, indien de looptijd van de Overeenkomst langer is dan zes maanden, gerechtigd tarieven te wijzigen. De wijziging van de tarieven gaat in dat geval in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aankondiging tot prijswijziging is gedaan. Tariefsverhogingen zullen aan de Opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld.

2. Artocon Project Partners B.V. factureert haar diensten en werkzaamheden per maand, tenzij anders overeengekomen. De facturen worden digitaal ingediend. Artocon Project Partners B.V. is gerechtigd voorschotdeclaraties in te dienen.

3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Onverminderd haar overige rechten is Artocon Project Partners B.V. gerechtigd de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken of op te zeggen indien zij niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen.

4. De Opdrachtgever zal alle over of in verband met de facturering geheven belastingen aan Artocon Project Partners B.V. betalen, zoals omzetbelasting.

5. Betalingen door de Opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

5. Samenwerking met derden

1 . lndien Artocon Project Partners B.V. op verzoek van Opdrachtgever samenwerkt met één of meer Hulppersonen, dan zal Artocon Project B.V. voor het door deze Hulppersonen verrichte deel van de opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Artocon Project Partners B.V. deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Opdrachtgever draagt in die gevallen zorg voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de door deze Hulppersonen aan Artocon Project Partners B.V. te verstrekken gegevens.

2. lndien Artocon Project Partners B.V. in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer Hulppersonen inschakelt, zal Artocon Project Partners B.V. voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die Hulppersonen jegens Artocon Project Partners B.V. voor die schade aansprakelijk zijn.

De AV-Artocon Project Partners B.V., DNR 2011 en de UAV 2012 zijn op de website www.artocon.nI/artikel/algemene-voorwaarden te vinden.

6. CAR-verzekering

Artocon Project Partners B.V. sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever sluit bij Aanneming van werk een CAR-, of andere adequate verzekering af. In deze verzekering zullen tevens Artocon Project Partners B.V., Hulppersonen, onderaannemers en derden als (mede-)verzekerde(n) worden opgenomen. lndien de Opdrachtgever geen adequate verzekering afsluit en dit niet voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht meldt aan Artocon Project Partners B.V., dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van die verplichting

7. Werkzaamheden in het veld

1. lndien ter uitvoering van de Prestatie betreding van percelen noodzakelijk is, zal daarvoor door of vanwege de Opdrachtgever toestemming worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Artocon Project Partners B.V., ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Artocon Project Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van Opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van door Artocon Project Partners B.V. ingezet personeel. Opdrachtgever zal Artocon Project Partners B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

3. Tenzij anders overeengekomen, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat het werkterrein tijdig beschikbaar wordt gesteld aan Artocon Project Partners B.V. en zich in een toestand bevindt dat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

4. Met de aanwezigheid van obstakels, zoals bestaande kabels en leidingen en de eventuele invloed daarvan op werkzaamheden en ontwerpen is in de aanbieding door Artocon Project Partners B.V. geen rekening gehouden, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

8. Gegevensverstrekking zaken en goederen

1 . lndien blijkt dat de door de Opdrachtgever ten behoeve van de opdracht verstrekte gegevens niet volledig, actueel onjuist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt of indien blijkt dat de Opdrachtgever over gegevens beschikt die van belang zijn voor de opdracht, maar die niet heeft verstrekt, dan zal Opdrachtgever alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan Artocon Project Partners B.V. voldoen en eventuele schade compenseren.

2. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Artocon Project Partners B.V. geschiedt voor risico van de Opdrachtgever.

3. De Prestatie mag door de Opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze onder de Overeenkomst is vervaardigd.

4. De Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9. Geheimhouding

lndien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen de Opdrachtgever en Artocon Project Partners B.V. de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Artocon Project Partners B.V. is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

10. AVG en Datalekken

1. Opdrachtgever draagt er, indien van toepassing, als “verwerker” dan wel als ”Verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens van werknemers en van eventuele Hulppersonen van Artocon Project Partners B.V. conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze gegevens is uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Artocon Project Partners B.V. draagt er, indien van toepassing, als ”verwerker”, dan wel als ”VerantwoordeIijke” zorg voor dat persoonsgegevens die zij in het kader van de Prestatie verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden.

3. Bij eventuele datalekken dient door de Opdrachtgever binnen 8 kantooruren na het bekend worden daarvan, melding gemaakt te worden bij de Servicedesk van Artocon Project Partners B.V. Group via 06-39510097 en info@artocon.nl.

11. CO2-emissie

lndien de Opdrachtgever de beschikking heeft over de CO2-emissie inventaris (scope 1 & 2 CO2-emissies uit de CO2-prestatieladder) en energieverbruik gegevens van uitgevraagde werken, dan verstrekt hij deze gegevens voor aanvang van de werkzaamheden aan Artocon Project Partners B.V.

12. Toezicht

lndien de opdracht inhoudt dat Artocon Project Partners B.V. directie voert en/of toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Artocon Project Partners B.V. alleen aansprakelijk zijn voor schade in de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

13. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Artocon Project Partners B.V. is beperkt tot directe schade en tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom zoals overeengekomen in de Overeenkomst, de deelovereenkomst of wijzigingsovereenkomst welk maximum het bedrag van € 1.000.000,– niet zal overstijgen. Artocon Project Partners B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte, onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals o.m. gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten, kosten die gemaakt zouden zijn als de opdracht van meet af aan juist zou zijn verricht).

2. De Opdrachtgever vrijwaart Artocon Project Partners B.V. Group en de door haar ingezette medewerkers voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de Prestatie.

14. Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

1. Artocon Project Partners B.V. behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie, ten aanzien van door haar vervaardigde producten. De Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van de opdracht niet eerder dan nadat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan en verkrijgt voor het gebruik van die resultaten dan een gebruiksrecht conform het bepaalde in artikel 8.3. Artocon Project Partners B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

15. Personeel

De Opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, geen medewerkers die bij Artocon Project Partners B.V. in dienst zijn of die belast zijn met het uitvoeren van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van Artocon Project Partners B.V. Group om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. Partijen kunnen van hetgeen in dit artikel is vastgelegd alleen schriftelijk afwijken.

16. Goedkeuring gegevens

Door Artocon Project Partners B.V. aan de Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de Opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

17. Software en aanverwante ICT diensten

1. Op het leveren van (diensten m.b.t.) software (en andere ICT gerelateerde diensten zoals SAAS diensten, apps, etc.) door Artocon Project Partners B.V. is de DNR 2011 van overeenkomstige toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

2. In geval van levering of het ter beschikking stellen van software krijgt Opdrachtgever daarvoor een gebruiksrecht zoals in de aanbieding omschreven, en bij gebreke daarvan, een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst voor zover dat nodig is om de Prestatie te kunnen gebruiken. De intellectuele eigendom blijft berusten bij de rechthebbende(n). Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt als onderdeel van de Prestatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

3. Artocon Project Partners B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid, of deugdelijkheid van door de Opdrachtgever of derden gehanteerde software, systemen, verbindingen en/of databases.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zorgvuldige geheimhouding en het gebruik van toegekende toegangscodes en wachtwoorden en de daarmee afgenomen eenheden/producten.

5. Tenzij anders overeengekomen maken voorlichting over en het beheer en/of onderhoud en de doorontwikkeling van software, apps etc. geen deel uit van de Overeenkomst. Artocon Project Partners B.V. spant zich in voor een ongestoord gebruik en continuïteit van de software, apps, etc., maar kan daarvoor niet instaan. Artocon Project Partners B.V. is niet verantwoordelijk voor het herstel van verloren gegane of beschadigde gegevens of daaruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever verschaft Artocon Project Partners B.V. toegang (zo nodig op afstand) tot de systemen waarop de software, apps, etc. werken.

6. Na afloop van de Overeenkomst staakt Opdrachtgever het gebruik van de software, apps, etc. en zal Opdrachtgever de betreffende bescheiden onmiddellijk verwijderen en retourneren aan Artocon Project Partners B.V. is gerechtigd om naleving hiervan te (laten) controleren, waaraan Opdrachtgever zijn medewerking zal verlenen.

18. Nietigheid

1. lndien één of meer bepalingen van algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de voorwaarden of de Overeen- komst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

2. Het nalaten om nakoming te vorderen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van Artocon Project Partners B.V. Group niet aantasten of beperken, tenzij Artocon Project Partners B.V. hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

19. Geschillen

Bij geschillen is de burgerlijke rechter te Amsterdam exclusief bevoegd. De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.


Vragen of opmerkingen? We beantwoorden ze graag! U kunt ons bereiken via  info@artocon.nl


Wat kan Team Artocon voor
u betekenen?

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief