Als Artocon staan we voor continue ontwikkeling en verbetering.

ISO 9001 & ISO 27001

Als Artocon staan we voor continue ontwikkeling en verbetering. Daarom hebben we er voor gekozen ons ISO 9001 en ISO 27001 te laten certificeren. ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en gaat aantonen dat wij in staat zijn om consequent diensten te leveren die voldoen aan de gestelde eisen, waarbij we continu kijken naar mogelijkheden om de klanttevredenheid te verhogen. ISO 27001 gaat over informatiebeveiliging. Hiermee willen we aantoonbaar borgen dat uw informatie veilig bij ons is. Op dit moment bereiden we ons voor op de certificeringsaudit. Wij houden u graag op de hoogte van ons traject.

ISO 9001

Onze aanstaande ISO 9001 certificering sluit mooi aan bij duurzaamheid. De voordelen die team Artocon voor ogen heeft zijn het verhogen van deze vijf onderwerpen:Tevredenheid

Met de processen die wij inrichten, bedienen we u als klant op de best mogelijke wijze. We willen een basis leggen voor tevreden en loyale klanten zodat wij continu aan uw verwachtingen voldoen en deze zelfs kunnen overstijgen.

Kwaliteit

Met ISO 9001 willen we aantonen dat wij onze processen beheersen, dat we regelmatig en met een betrouwbaar proces producten en diensten leveren die aan uw eisen en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.

Omzet

Doordat wij ISO 9001 op een succesvolle manier in onze organisatie willen gaan implementeren behalen we een hogere omzet en kunnen wij investeren in de drie pijlers van duurzaamheid: People, Planet and Profit. 

Besparen

We verminderen met gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – de kans op fouten. Daarbij werken we efficiënter, wat maakt dat we meer bereiken in minder tijd en met minder middelen.

Aanpassen

De internationale norm maakt gebruik van proces-benadering Plan-Do-Check-Act-cyclus) en risicobeheersing. Zo zijn wij continu scherp op risico’s en (verbeter) kansen om zo in te spelen op toekomstige veranderingen.

ISO 27001

Met de aanstaande ISO 27001 certificering willen we voldoen aan de wereldwijd erkende norm voor het evalueren van de beveiliging van informatie en IT-omgevingen. Zo worden beveiligingsrisico’s geminimaliseerd en dragen onze IT-beveiligingsprocedures bij aan de optimalisatie van de kwaliteit van onze systemen. Hieronder noemen we enkele voordelen waar wij naartoe gaan werken:Bescherming

We beschermen cruciale gegevens om zo het risico te verkleinen dat informatie wordt misbruikt, dat het foutief is of niet meer tijdig beschikbaar is. Ook voldoen we hiermee aan wet-en regelgeving en is ons bedrijfspand beveiligd.

Duidelijkheid

Deze certificering geeft duidelijkheid, omdat onze operationele procedures uitgeschreven worden en een duidelijke rolverdeling geven om kwetsbaar-heden systematisch op te sporen en gericht aan te pakken.

Vertrouwen

U kunt op ons vertrouwen doordat enkel geautoriseerde personen toegang krijgen tot de informatie. De informatie is juist, volledig en correct en op de juiste momenten en tijdig toegankelijk voor de gebruiker.

Beheersing

Een ISO 27001 certificaat behalen en behouden maakt dat Artocon periodieke audits moet (laten) uitvoeren. Dit betekent dat onze doelstellingen en procedures rondom informatie-beveiliging altijd beheerst en up-to-date zijn.

Erkenning

De ISO 27001 is bekend als zijnde dé wereldwijde norm voor informatie-beveiliging. Daarnaast wordt deze certificering in toenemende mate uitgevraagd bij aanbestedingen, gezien de mate van informatie-beveiliging.

Meerwaarde

De meerwaarde van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is integraliteit . Hierdoor zijn projecten beheersbaar en ontstaat er meer verantwoordelijkheid binnen het project. Het IPM-model zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen en samenwerking wordt efficiënt. Ook ontstaat er een consistentie in kennisontwikkeling, zijn raakvlakken tussen de verschillende processen inzichtelijk en transparant en worden doelen behaald.

Betere projectbeheersing

Transparante organisatie

Flexibele inzetbaarheid medewerkers

Inzetbaar in alle organisaties

Doelstellingen worden behaald