Onze focus ligt op projectmanagement en het beheersen van alle conditionerings-aspecten.

Wij hebben oog voor de conditionering, zoals het regelen en doorlopen van wettelijke voorwaarden (condition). We zorgen voor rust en structuur door van meet af aan risico’s te beheersen (control). En we creëren en behouden draagvlak door op voorhand mens en techniek met elkaar te verbinden (connect).

Conditionering

‘Conditionering omvat alle activiteiten die nodig zijn om een tracé juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase.’ Deze omschrijving geeft kernachtig het belang van conditionering aan. Eigenlijk geeft ‘een goed begin, is het halve werk’ ook duidelijk aan wat conditionering in de infra- en energiesector betekent. Conditionering speelt niet alleen bij het begin van een bouwproject een rol, maar daar start het wel altijd. Met het in kaart brengen hiervan, wordt het bouwproces bepaalt.

Definitie

Conditionering is het (voorwaardenscheppend) proces dat alle activiteiten omvat die nodig zijn om een tracé/bouwlocatie juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase. Het zorgt voor het verkrijgen van de publieke en privaatrechtelijke toestemmingen en bewerkstelligt dat ook aan de overige voorwaarden om te kunnen bouwen wordt voldaan.

Essentieel

Conditionering is essentieel voor een succesvol project. 

Het biedt de (juridische) grondslag die nodig is om een project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Vroegtijdig aanpakken van conditionering is daarbij belangrijk, net als continue afstemming en interactie met alle betrokken partijen. En dat zijn er nogal wat; van projectorganisatie tot ingenieursbureau en van aannemer tot omgevingspartijen. Voor de projectleider, omgevingsmanager en diens team ligt hier de schone taak om de conditionering binnen de dynamiek van projecten uit te voeren.

Conditionering en omgevingsmanagement

Conditionering en omgevingsmanagement horen bij elkaar. Omgevingsmanagement richt zich op de omgeving, de relatie en het proces, het bij elkaar brengen van de projectomgeving en de omgevingsbelangen. Denk hierbij aan het coördineren van verleggingen van kabels en leidingen, het verwerven of onteigenen van gronden, de projectbodem zoveel als nodig bouwrijp maken, het verkrijgen van vergunningen, maar ook flora & fauna onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven en archeologisch onderzoek.

Bij omgevingsmanagement gaat het vooral om het verwerven van draagvlak en dit draagvlak is essentieel voor de conditionering van een project; het faciliteert de conditionering. Conditionering kan worden opgedeeld naar processen, ook wel ‘condities’ genoemd. Hieronder worden er 10 beschreven die in meer of mindere mate voorkomen. Dit is namelijk afhankelijk van de omvang en locatie van een project.
De condities hebben ook zeker een samenhang, deze samenhang komt ook aan de orde om te verduidelijken hoe onze integrale managementaanpak hier naadloos op aansluit.


Artocon is gespecialiseerd in het integraal managen van de onderstaande conditioneringsprocessen, waaronder vergunningenmanagement. Een vergunning is een publiekrechtelijke vorm van toestemming voor iets wat in de uitgangssituatie, volgens de wet, nog verboden was. Het voorbereiden, aanvragen en verkrijgen van deze vergunningen verzorgen wij. Wanneer de inventarisatie van de vergunningen gereed is, kan deze gekoppeld worden aan de projectplanning. Wij rekenen terug wanneer aanvragen moeten worden voorbereid en ingediend om op tijd vergunningen te verkrijgen. Elke vergunning heeft namelijk een andere doorlooptijd. Daarnaast is het noodzakelijk om de plaatselijke wet- en regelgeving te inventariseren en te controleren of er wijzigingen zijn op de landelijke wet- en regelgeving.

Overleg met de betrokken instanties speelt een essentiële rol. Voordat vergunningsaanvragen worden ingediend, is het van groot belang om met betrokken instanties als rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten om tafel te gaan.

Verleende vergunningen zijn vrijwel altijd voorzien van voorschriften. Soms standaard en soms met specifieke voorwaarden. Vandaar dat het belangrijk is dat ook tijdens het project en bij afronding van het project kritisch gekeken wordt naar de invulling.


De conditie kabels en leidingen zorgt ervoor dat raakvlakken tussen het te realiseren project en bestaande kabels leidingen worden beheerst. De kabels en leidingen worden of zijn gecategoriseerd (CAT 1, 2 & 3) op basis van het risicoprofiel (geld, tijd, impact). Op basis van de categorisering worden de raakvlakken beheerst door inpassing in het ontwerp of tijdige verlegging door de betrokken netbeheerders.

Het proces start met een inventarisatie van de kabels en leidingen in het gebied. Deze liggen meestal in de grond, zoals bij gas, riolering en water, maar bij hoogspanning kunnen ze ook bovengronds lopen. Zodra de scope van het project vast komt te liggen, valt daadwerkelijk te bepalen welke kabels en leidingen precies in de weg liggen.

Artocon gebruikt het platform TerraStudio van TerraScope om inzichtelijk te krijgen met welke kabels en leidingen alsook obstakels rekening gehouden moet worden. TerraStudio ontsluit actuele Klic gegevens, kadaster data, Google maps en andere relevante data. Het platform TerraStudio borgt informatie van de inpassing van een ruimtelijke ontwikkeling op één centraal punt. Daarnaast brengt het platform relevante informatie samen op één centraal platform, zowel ruimtelijke-, als projectinformatie.

Het platform sluit goed aan op de Wet WIBON. Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.


De conditie archeologie draagt zorg voor het in beeld brengen, bewaren en beheren van archeologische waarden in de bodem. Het doel van dit onderzoek, en eventuele vervolgonderzoeken, is inzichtelijk krijgen of er archeologische waarden in het geding zijn bij realisatie van het project. Met het inzetten van Artocon Project Partners weet u zeker dat ook dit aspect van het conditioneringsproces belicht wordt.

Met een quick scan wordt in kaart gebracht hoe groot de kans is dat er archeologie voorkomt en welke inspanning vervolgens nodig is om uit te zoeken of dit inderdaad het geval is. Lijkt er geen archeologie aanwezig te zijn, dan volstaat, in de meeste gevallen, een archeologisch bureauonderzoek door een archeologisch onderzoeksbureau. Er wordt hiermee inzichtelijk gemaakt of er archeologische waarden in het geding zijn bij realisatie van het project. De onderzoeksresultaten dienen uiteraard geaccordeerd te worden door het bevoegd gezag, zoals een gemeente, provincie of de rijksoverheid. Als er een archeologische vindplaats is aangetroffen, dan wordt de aard, omvang, datering, conserveringstoestand, gaafheid en inhoudelijke kwaliteit vastgesteld.

Dit wordt een waardestellend onderzoek genoemd. De vraag of de vindplaats behoudenswaardig is, wordt dan gesteld. Zo ja, dan is de volgende vraag of de vindplaats behouden wordt op de eigenlijke plek (in situ), of dat deze wordt opgegraven en veiliggesteld voor onderzoek (ex situ). Er komt dus veel bij kijken en het is zaak om dit professioneel aan te pakken. Op www.cultureelerfgoed.nl en op www.sikb.nl kunt u informatie vinden over de conditie archeologie.


Wist u dat het doel van conditie niet gesprongen explosieven het creëren van een veilige werkplek (ARBO-WET) en een veilige projectomgeving is? Conventionele Explosieven (CE), zoals ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en munitie, uit de Tweede Wereldoorlog kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van werkzaamheden. In grote delen van Nederland bevinden zich nog CE uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem.

Artocon brengt deze conditie in beeld voor u, zodat u en uw medewerkers veilig kunnen werken. Met name bij stations, emplacementen, spoorlijnen, wegen en bruggen zijn Conventionele Explosieven te vinden. Net als bij de conditie archeologie wordt er gestart met een quick scan. Bij de geringste verdenking wordt het onderzoek voortgezet, conform de Beoordelingsrichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven (BRL-OCE). Blijkt uit de analyse dat er explosieven in de grond kunnen liggen, dan is detectie noodzakelijk en worden ondergrondse voorwerpen geïdentificeerd en zo nodig geruimd. Kijk ook eens op www.explosievenopsporing.nl voor meer informatie over de conditie niet gesprongen explosieven.


De conditie ecologie behelst de activiteiten die nodig zijn om een project uit te voeren in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het vlak van natuur (Wet Natuurbescherming). Specifiek gaat het om soortenbescherming van planten en dieren alsmede gebiedsbescherming (zoals natura 2000 gebieden). Naast het ruimtebeslag dat een project op een gebied legt, kan er sprake zijn van vernietiging, verstoring (bijvoorbeeld geluid, licht, uitstoot van stoffen) en versnippering van leefgebieden van dieren en planten.

Artocon zorgt voor inzicht, vroeg in de planfase, in welke beschermde soorten er voorkomen in een projectgebied, omdat dit een aanzienlijk effect kan hebben op het ontwerp, de fasering en de periode van het jaar waarin bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Met het inzicht of er beschermde gebieden liggen en welke beschermde soorten er eventueel voorkomen, wordt deze informatie gebruikt bij de ontwikkeling van een integraal ontwerp. Dit voorkomt dat een ontwerp in een later stadium vanuit natuurregelgeving onhaalbaar blijkt en reduceert faalkosten.

Omdat ecologie een dynamische conditie is, immers er kan een beschermde diersoort opduiken in een projectgebied, zorgt Artocon voor blijvende aandacht gedurende het project en ondernemen wij actie wanneer nodig. Ook het monitoren, na het afgeven van een ontheffing of het afgeven van een vergunning, loopt vele jaren na realisatie door om zo de effecten voor flora en fauna inzichtelijk te maken.


De conditie bodem richt zich op het in kaart brengen van de bodemkwaliteit en het indien nodig vaststellen van de saneringsaanpak. Ook het in kaart brengen en voorbereiden van de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende afvalstromen en/of grondstromen tijdens het bouwproces behoort ook tot het takenpakket van de conditie bodem.

Heeft u een project waarbij de bodem inzichtelijk gemaakt moet worden en wilt u een integrale aanpak? Dan is Artocon uw projectpartner. Met een quick scan, het gebruik van TerraStudio en een bureauonderzoek wordt de gehele bodem in kaart gebracht.

Bij bodemverontreiniging is bodemsanering noodzakelijk. Soms wordt dit vooruitlopend op de bouwactiviteiten gepland, maar in de regel vindt sanering gelijktijdig plaats. Met een saneringsplan wordt de aanpak van de sanering afgestemd op de projectvraag. Ook wordt, binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders, een bepaalde saneringsmethode en -doelstelling gekozen.

De feitelijke bodemsanering wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde en erkende aannemer. Natuurlijk zorgt Artocon voor afstemming tussen de andere ondergrondse condities zoals archeologie, niet gesprongen explosieven en kabels en leidingen. Dat maakt het een integrale aanpak.


Bij conditionering wordt niet direct stil gestaan bij Integrale veiligheid. Het is echter wel een cruciaal aspect bij het omgaan met conditioneringsaspecten. Integrale veiligheid betreft het inventariseren, analyseren en beheersen van veiligheidsrisico’s in alle projectfases;

• planvormingsfase

• ontwerpfase

• realisatiefase

• beheer en onderhoudsfase

Omdat de conditioneringsaspecten impact hebben op deze veiligheidsthema’s, maakt het beheersen van integrale veiligheid onderdeel uit van Artocon.

We lichten externe veiligheid uit: externe veiligheid gaat om de risico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen omwonenden en toevallige passanten oplevert en kent twee soorten risico’s. Het plaatsgebonden risico (PR). Dit beschrijft de kans per jaar dat op een bepaalde plek een persoon komt te overlijden door een incident met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico (GR) beschrijft de kans dat een groep mensen tegelijkertijd het slachtoffer wordt van zo’n incident. Beiden worden met elkaar vergeleken en hierop worden maatregelen getroffen en bijvoorbeeld goede afspraken gemaakt met hulpverleningsdiensten. Bij het bouwen van een tunnel wordt, op basis van een risicoanalyse, onderzocht of de tunnel veilig gebouwd kan worden.


Schade die door werkzaamheden bij infrastructurele werken ontstaat aan roerende en onroerende zaken, valt onder de conditie monitoren en in stand houden bestaande objecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die ontstaat door heiwerkzaamheden, het plaatsen van damwanden, zware transporten en veranderingen van de grondwaterstand als gevolg van bronbemaling.

Ons proces start met het bepalen van de risicocontouren van het project voorafgaande aan de uitvoering van het werk. Vervolgens vinden vooropnames plaats van diverse objecten; dit is feitelijk een nulmeting. Zo kan achteraf goed worden vastgesteld of schade inderdaad een causaal verband heeft met het werk dat is uitgevoerd.


Stakeholdermanagement is het proces van het managen van de verwachtingen van personen en/of organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij een project. Maatschappelijke inbedding van projecten wordt steeds belangrijker om projecten gedragen en succesvol te realiseren. Om deze reden is het belangrijk om een goede analyse uit te voeren en klanteisen op te halen van de partijen die in meer- of mindere mate invloed op het project uit kunnen voeren. Vervolgens kan op basis van deze analyse een communicatiestrategie worden bepaald.

Stakeholdermanagement is een cruciaal onderdeel voor de succesvolle uitvoering van een project. Een stakeholder is een partij die een belang heeft in het project en in staat is te beïnvloeden of hij of zij kan beïnvloed worden. Onze stappen hierin zijn:

● Stakeholder identificeren en erkennen

● Bepalen van invloed en interesses

● Opstellen van een communicatiebeheerplan

● Stakeholder beïnvloeden en betrekken

Zo ontstaat een toekomstgerichte en duurzame samenwerking: Artocon denkt mee in het te bereiken doel.


Team Artocon staat
voor u klaar.

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief