We hebben gedegen kennis van de vele verschillende 
contractvormen
 en kunnen u hierin adviseren en ontzorgen middels de verschillende IPM rollen.

Contractvormen

Wij weten als geen ander dat een succesvolle realisatie van een project mede afhankelijk is van een geïntegreerde en goede voorbereiding. Onze kennis en kunde is groot en houden we up to date wat maakt dat we elk project goed voorbereid in gaan.

Bouwteam
contract

Bij een bouwteam gaan verschillende partijen samenwerken om tot een bouwontwerp te komen. Vaak bestaat een bouwteam uit een opdrachtgever, een architect en een aannemer en soms wordt hier een extra expertise aan toegevoegd.

Een multidisciplinaire samenwerking staat hierin centraal en een integrale aanpak maakt dat er een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines is. Dit komt de kwaliteit, prijs en doorlooptijd ten goede. 

Engineering & Construct

Bij een Engineering & Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het op orde brengen en goed laten functioneren van bestaande objecten en systemen. De verantwoordelijkheid en de uitvoeringsrisico’s worden dus (deels) bij de aannemer worden belegd en de opdrachtgever behoudt relatief veel invloed op het ontwerp.

Design &
Construct

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan. Deze fases dienen naadloos op elkaar afgestemd te worden. Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. Bij een Design& Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren.

Design, Build, Maintain

De opdrachtnemer is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor het totale onderhoud. Het is een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. 

Uitgangspunt bij een Design, Build & Maintain contract is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen.

Design, Build, Finance & Maintain

Een Design, Build, Finance & Maintain is is een geïntegreerde contractvorm. Bij deze contractvorm is opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Uitgangspunt bij dit type contract is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen. Door de betere afstemming worden overdrachtsrisico’s beheerst, hetgeen leidt tot lagere faalkosten voor de opdrachtnemer.

Traditionele contractvorm

Bij een traditionele contractvorm voert de opdrachtgever (eventueel bijgestaan door adviseurs) de voorbereiding en het ontwerp van een project uit en op basis van de daaruit voorgeschreven specificaties moet een project door een opdrachtnemer worden gerealiseerd. De betaling geschied op basis van werkelijk gerealiseerde hoeveelheden. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle fasen van het project tot aan de uitvoering (het ontwerp).

RAW bestek contractvorm

De afkorting RAW komt van Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Bij een RAW bestek, dit is de standaard bestekssystematiek in de Grond-, Weg- en Waterbouw wordt in een bestek met tekeningen precies vastgelegd wat de gewenste oplossing is. Daarna brengt de aannemer dit ontwerp tot uitvoering. Bij een RAW-raamovereenkomst is vooraf niet bekend welke en hoeveel werkzaamheden gerealiseerd dienen te worden. De hoeveelheid wordt tijdens de uitvoering van het werk bepaald.

Hybride
contracten

Dit is in de Grond-, Weg- en Waterbouw doorgaans een combinatie van een RAW-bestek, voor de gedetailleerde uitvraag, mét een aantal functionele eisen. Het is een RAW onder de bepalingen van UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). 

Een hybride contract verdeelt de verantwoordelijkheid vanuit de uitgangspunten van UAV-GC. Het RAW deel van de overeenkomst valt onder de kwaliteitsborging van UAV-GC.

Prestatie
contracten

Een prestatiecontract vormt de basis voor contract- en leveranciersmanagement waarin prestatiedoelstellingen voor de leverancier zijn vastgelegd.

Het gaat hierbij om de werkelijke meetbare prestatiedoelstellingen, waardoor een helder en eenduidig beeld over de uit te besteden werkzaamheden ontstaat en waardoor operationele aansturing van de leveranciers niet meer nodig is.  Het standaard prestatiecontract is gebaseerd op de UAV-GC 2005. 

Team Artocon staat
voor u klaar.

Professioneel
Betrokken
Ondernemend
resultaatgericht
innovatief