Het team van Artocon Project Partners heeft veel ervaring in het werken in multidisciplinaire infrastructurele projecten.

Onze diensten

Onze ervaring bestaat uit het managen en realiseren van projecten van planfase tot oplevering, met diverse contractvormen. Wij werken procesmatig en beheerst op basis van Integraal Projectmanagement (IPM). We clusteren alle activiteiten tot een geheel, regelen de zaken met aandacht en doorlopen procedures risico gestuurd. Dit geeft structuur en rust, u heeft grip op de voortgang en houdt focus op het resultaat.

Door het inzetten van één of meerdere van onze teamleden investeert u niet alleen in uw project, maar ook in uw organisatie. Onze kennis en kunde dragen we namelijk graag over, zodat u na een succesvol project toekomstgericht verder kan.

Lees hieronder meer over onze diensten en laat weten welke rol wij voor u kunnen vervullen.

Projectmanagement

Het projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Daarbij is de projectmanager (eind) verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.

Met projectmanagement van Artocon worden stakeholders, middelen, doelstellingen, afhankelijkheden en planning samengebracht. 

Tijdens de opstart van een project worden gewenste resultaten vastgelegd, wordt er bepaald wie potentiële stakeholders zijn en wordt de planning vastgesteld.

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Projectbeheersing

Projectbeheersing richt zich op het optimaal beheersen van de planning, risico’s, kwaliteit en financiën om zo tot het gewenste resultaat te komen.

Processen helpen om het project gestructureerd en beheerst uit te kunnen voeren. De visie van Artocon is dat deze processen altijd in samenhang moeten resulteren in het behalen van de projectdoelstellingen. Hierbij gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Wij hebben ervaring in verschillende contractvormen, branches en projecten omvang.

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Contractmanagement

Met contractmanagement wordt tijdens de de contractvormingsfase risico-gestuurd geadviseerd in de juiste contractuele afwegingen. De contractmanager is, in het (IPM) team, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contract om, samen met het team, de gestelde projectdoelstellingen te bereiken.

Een goed contract is de basis voor een goede samenwerking tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. Door onze ruime ervaring bij zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers, in verschillende contractvormen en verschillende contractstadia, kunnen wij in de contractvormingsfase risicogestuurd adviseren in de juiste contractuele afwegingen.

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Omgevingsmanagement

Het doel van omgevingsmanagement is het zodanig plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren van het werk, zodat deze wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving.

Omgevingsmanagement en conditionering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beiden zijn tijdrovende en kennisintensieve taken. Wet- en regelgeving, vergunningsaanvragen, niet-gesprongen explosieven, archeologie, flora en fauna onderzoek en dat in combinatie met stakeholdermanagement en draagvlak creëren: wij leiden dit in goede banen. Onze visie op omgevingsmanagement heeft geresulteerd in de ontwikkeling van TerraScope. TerraScope heeft een uniek software platform ontwikkeld genaamd TerraStudio dat onze omgevingsmanagers ondersteunt met de beheersing van alle conditioneringsaspecten én grip geeft op projectniveau.

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Programmamanagement

Door de grote hoeveelheid te realiseren projecten in infra- en energiesector, besluiten organisaties vaker om projecten te bundelen tot een programma. Daar waar een project een duidelijk projectresultaat kent, richt een programma zich op het behalen van meer strategische doelen en resultaten.

Programmamanagement past heel goed bij deze tijd van snelle veranderingen. Het helpt strategische doelen na te streven en, mede doordat we vroegtijdig de belanghebbenden betrekken, leggen we samen een stevig fundament.

 • NuLelie
 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Gebiedsmanagement

U kunt Artocon inzetten als gebiedsregisseur. Artocon heeft jarenlang ervaring in infrasector, ruimtelijke ontwikkeling en in omgevingsmanagement. En eigenlijk vinden we dat dat beter kan in Nederland. Er ging en gaat zoveel mis, dat het tijd is voor verandering. Om zo bouwprojecten beter, sneller, maar vooral duurzamer te laten verlopen.

In ons eigen geografische platform komen project- en procesmanagement, samenwerking en feitelijk inzicht samen. Aannemers, ontwikkelaars en opdrachtgevers, omgevingsmanagers, bouwteams, architecten, constructeurs, installateurs: het is allesomvattende online omgeving voor complete projectteams.

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Tendermanagement

Middels tendermanagement worden alle noodzakelijke processen doorlopen om te komen tot een duidelijke strategie en winnende aanbieding. De tendermanager is verantwoordelijk voor het volledige tenderproces, oftewel het proces om te komen tot de uiteindelijke aanbieding.

Wij ervaren in de praktijk dat aanbestedingstrajecten steeds verder professionaliseren en het niveau van inschrijvingen steeds hoger wordt. Ook neemt de concurrentie ieder jaar toe en is kennis en ervaring geboden bij aanbestedingen.

 • Aannemers

Project control

Project control geeft u grip op het budget en het financiële resultaat van uw projecten. Het geeft essentiële stuur informatie.

De projectcontroller is het financiële geweten van een project of programma. Naarmate bedrijven meer en grotere programma’s en projecten uitvoeren, wordt de noodzaak voor een projectcontroller groter. De projectcontroller houdt de financiële administratie van een project bij en bewaakt de planning en het budget. Inzicht en advies geven in financiën en risicomanagement vallen onder zijn taken.

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Aanbesteden Programma & Project

Het realiseren van (grote) programma’s en projecten vergt dermate veel capaciteit (personeel, materiaal, financiële middelen) dat bedrijven zichzelf genoodzaakt zien een groot deel van het werk uit te besteden aan marktpartijen. Gezien de maatschappelijke, politieke en commerciële druk die hiermee gepaard gaat, is het vaak ook van groot belang dat de aanbesteding snel op de markt komt. 

Artocon trekt betrokken partijen en interne stakeholders bij elkaar en voert de regie op aanbestedingstrajecten zowel vanuit de inhoud als op het proces om de markt voor materialen en diensten te contracteren. Het startpunt is het opstellen van een maximaal onderbouwd strategisch plan. Het doel? Duidelijk maken wat de visie is op de aanpak van de aanbesteding, hoe het bedrijf zich gaat organiseren tijdens de realisatie, hoe dit aansluit op de aanpak van bestaande bedrijfsprocessen en hoe de contractstukken opgesteld gaan worden.

 • NuLelie
 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Vergunningenmanagement

Met goed vergunningenmanagement worden risico’s beperkt, faalkosten verminderd, planningen behaald en het projectresultaat is succesvol. Verschillen in projecten vragen om verschillen in aanpak, vandaar dat een vroege betrokkenheid van groot belang is. Door deze betrokkenheid kunnen opdrachtgevers en projectleiders geadviseerd worden over de benodigde vergunningen, de te doorlopen procedures en de benodigde onderzoeken om projecten juridisch mogelijk te maken. 

Artocon gaat graag met u in gesprek over het project en om verwachtingen scherp te stellen. Op die manier stemmen we gezamenlijk af op welke manier vergunningenmanagement ingezet wordt voor uw project. We bepalen taken en verantwoordelijkheden en kunnen bijvoorbeeld starten met een quick scan vergunningen. 

 • (Semi) Overheid
 • (GWW) Aannemers
 • Netbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Civiele bedrijven

Meerwaarde IPM

De meerwaarde van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is integraliteit . Hierdoor zijn projecten beheersbaar en ontstaat er meer verantwoordelijkheid binnen het project. Het IPM-model zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen en samenwerking wordt efficiënt. Ook ontstaat er een consistentie in kennisontwikkeling, zijn raakvlakken tussen de verschillende processen inzichtelijk en transparant en worden doelen behaald.

Betere projectbeheersing

Transparante organisatie

Flexibele inzetbaarheid medewerkers

Inzetbaar in alle organisaties

Doelstellingen worden behaald