Het team van Artocon Project Partners heeft veel ervaring in het werken in multidisciplinaire infrastructurele projecten.

Producten

Wij werken procesmatig en beheerst op basis van Integraal Projectmanagement (IPM). We clusteren alle activiteiten tot een geheel, regelen de zaken met aandacht en doorlopen procedures risico gestuurd. Dit geeft structuur en rust, u heeft grip op de voortgang en houdt focus op het resultaat. Een greep uit onze producten:

Procesoptimalisatie

Op basis van uw vraag brengen we gezamenlijk met de betrokkenen de benodigde processen in kaart om te komen tot het gewenste eindresultaat.

Met de procesoptimalisatie van Artocon wordt er een bedrijfsscan ingezet bij het in kaart brengen van uw (complexe) bedrijfsprocessen. De bedrijfsscan is maatwerk en is afhankelijk van de scope en het gewenste resultaat. Hoe wordt er nu gewerkt en wat heeft u nodig om te werken volgens de gewenste processen? Dit kunnen bijvoorbeeld procesaanpassingen zijn, geheel nieuwe processen, systeemaanpassingen of sturing op processen. 

Stapsgewijs denken we met u mee en adviseren we tussentijds quick wins waarbij we naast onze inhoudelijke expertise ook onze kennis en ervaring van diverse procesoptimalisatie-technieken inzetten. Uiteindelijk presenteren we een werkbaar advies waarmee u aan de slag kunt. Eventueel samen met ons, want we kunnen ook invulling geven aan een eventueel benodigd vervolgtraject.

Project control optimalisatie

Het inzichtelijk maken van een ieders verantwoordelijkheden en toewijzen aan specialisten die dit het beste kunnen managen om hierop te kunnen sturen. 

Project control geeft u grip op het budget en het financiële resultaat van uw projecten. Het geeft essentiële stuurinformatie. De projectcontroller is het financiële geweten van een project of programma. Naarmate bedrijven meer en grotere programma’s en projecten uitvoeren, wordt de noodzaak voor een projectcontroller groter. De projectcontroller houdt de financiële administratie van een project bij en bewaakt de planning en het budget. Inzicht en advies geven in financiën en risicomanagement vallen onder zijn taken.

Project control optimalisatie van Artocon excelleert in het overzicht houden over de financiële performance van een project of programma met als doel het verbeteren van de efficiëntie van een organisatie door middel van procesverbetering. 

Wij weten dat nieuwe ontwikkelingen, tussentijdse wijzigingen of organisatieveranderingen lastige uitdagingen met zich meebrengen voor (tijdelijke) programma’s en projecten. De crux zit hem in het naadloos aansluiten op de bestaande financiële organisatie.

En dat is waar wij, samen met u, naar toe werken.

Haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie krijgt u antwoord op de vele vragen die u nodig heeft om de haalbaarheid van een project realistisch in te schatten. Uw plannen worden door deze studie concreter en beter. 

Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in kaart te brengen. Hierbij wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkans is.

Bij Artocon variëren de vraagstukken van haalbaarheidsstudies, maar ze zijn altijd gericht op de energietransitie en verduurzaming. Verschillende onderdelen spelen een rol: bouwkundige en technische aspecten, financiële consequenties, bestaande en toekomstige gebiedsontwikkelingen, planning en de mate van duurzaamheid.

Wij

  • analyseren inventarisaties en vertalen deze naar oplossingen

  • beoordelen de technische en economische haalbaarheid van de oplossingen

  • stellen bijbehorende adviesrapporten op inclusief slagingskans

Implementatie tenderproces

Wij weten dat elk tenderproces een complex proces van risico-, project- en stakeholdermanagement is. Het winnen van een project is geen kwestie van toeval of gunnen, maar is afhankelijk van de wijze waarop u alle details in dit proces kunt beheersen.

Tendermanagement is het geheel van de advisering, begeleiding en management bij het inschrijven op tenders/aanbestedingen met als doel een opdracht gegund te krijgen. Wanneer u zich heeft ingeschreven op een interessante aanbesteding, is het van belang dat u zich onderscheid van de concurrent. Hiervoor heeft u de juiste expertise en ervaring voor nodig of u laat zich bijstaan door ervaren tendermanagers.

Met de implementatie van een tenderproces krijgt u strategische en inhoudelijke handvaten om grip te krijgen op het Europese aanbestedingstraject. Samen ontwikkelen we een tenderstrategie en stellen we een overtuigende inschrijving op, met onderscheidende meerwaarde.

We nemen altijd de vraag achter de uitvraag mee, evenals winthema’s en de haalbaarheid van harde eisen. Met onze ervaring analyseren we het bestek, adviseren we u over de samenstelling van het tenderteam, om zo de opdracht gegund te krijgen.

We denken graag in een vroeg stadium mee en nodigen u van harte uit voor een persoonlijke of online kennismaking. 

Projectmanagementsysteem implementatie

Artocon heeft tientallen jaren ervaring in het opzetten, implementeren en invulling geven aan projectmanagementsystemen op multidisciplinaire werken.

Processen helpen om een project gestructureerd en beheerst uit te kunnen voeren. Veel organisaties werken projectmatig. Het voordeel hiervan is dat een project flexibel is aan te sturen in vergelijking met een complete organisatie. Ook worden problemen bij een projectmatige aanpak eerder zichtbaar en kunt u eerder en makkelijker ingrijpen. Doel van een projectmanagementsysteem is tot één werkproces te komen waarin huidige processen elkaar ondersteunen en naadloos op elkaar aansluiten.

Processen helpen om een project gestructureerd en beheerst uit te kunnen voeren. De visie van Artocon is dat deze processen altijd in samenhang moeten resulteren in het behalen van de projectdoelstellingen. Hierbij gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Door de tientallen jaren ervaring in het opzetten, implementeren en invulling geven aan projectmanagementsystemen op multidisciplinaire werken, zijn wij expert in het neerzetten van een pragmatisch, doelgericht en vooral werkbaar projectmanagementsysteem.

Quickscan vergunningen

Met onze quickscan op vergunningsplichtige activiteiten, krijgt u inzicht in raakvlakken, risico’s, kansen en doorlooptijden voor uw project. 

Met een Quickscan vergunningen brengen wij in beeld welke vergunningen of meldingen uw project wenselijk en noodzakelijk zijn om uw project te laten slagen.

In één overzicht ziet u welke vergunningen, toestemmingen of melding nodig zijn, welke doorlooptijden er in acht genomen moeten worden en welke bevoegd gezagen verantwoordelijk zijn. 

We gaan van start met een persoonlijk gesprek om zicht te krijgen in de scope, het tracé en de geplande werkzaamheden. Op basis van de door u aangeleverde project of tracé gegevens, wordt er een quickscan uitgevoerd op vergunningsplichtige activiteiten. Zo krijgt u inzicht in raakvlakken, risico’s, kansen en doorlooptijden voor uw project.

Het tracé laden wij in ons eigen platform, genaamd TerraStudio, van TerraScope. Deze informatie gebruiken wij, naast onze eigen kennis en ervaring op het gebied van vergunningen, om één totaaloverzicht te creëren waarin vergunningen, meldingen, doorlooptijden én bevoegd gezagen opgesomd staan.

Meerwaarde

De meerwaarde van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is integraliteit . Hierdoor zijn projecten beheersbaar en ontstaat er meer verantwoordelijkheid binnen het project. Het IPM-model zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen en samenwerking wordt efficiënt. Ook ontstaat er een consistentie in kennisontwikkeling, zijn raakvlakken tussen de verschillende processen inzichtelijk en transparant en worden doelen behaald.

Betere projectbeheersing

Transparante organisatie

Flexibele inzetbaarheid medewerkers

Inzetbaar in alle organisaties

Doelstellingen worden behaald